Terug

Het Bestuursteam van Gezinsbond Ichtegem, samen met gewestvoorzitter Georges Pollentier en de trouwste leden werden op het Gemeentehuis ontvangen naar aanleiding van het 80-jarig bestaan van de gezinsvereniging in Ichtegem door een delegatie van het Gemeentebestuur onder leiding van gezinsschepen Annemie Clyncke en de schepenen Koen Pattyn en Carlos Vierstraete. Het koor De Colores uit Torhout olv Filip Bisschop zorgde voor de muzikale noot tijdens de ontvangst. Volgende bestuursleden werden gehuldigd: Cindy Lemaire (10 jaar bestuurslid), Frank Despiegelaere en Patrick Verplancke (15 jaar), Nicole Hollevoet-Vergote (20 jaar); Willy Hosten (30 jaar voorzitter) en Antoine Blomme (45 jaar).

Historiek van Gezinsbond Ichtegem 1928 - 2003

Na de ellende van de eerste wereldoorlog hadden vooral grote gezinnen het moeilijk om weer een menswaardig bestaan op te bouwen. De liberaal-getinte generaal Louis Lemercier, vanuit zijn contacten met buitenlandse gezinsbewegingen, de Jezuïetenpater en legeraalmoezenier Valère Fallon, professor sociale wetenschappen en de socialistische senator Volckaert richtten samen in 1921 de Bond op om deze gezinnen hierbij te helpen! Van een pluralistische start gesproken!

In Ichtegem zou het duren tot 1928 vooraleer de 'Bond der Kroostrijke huisgezinnen' gesticht werd. Dankzij pastoor Pius-Alfonsus Snick die nauwkeurig zijn Liber Memorialis bijhield weten we dat dit gebeurde op "Drijvuldigheidszondag 3 juni 1928 met een vergadering in het klooster om 3 uur". Spreker was Meester Defoort, voorzitter van de Bond in Koekelare. 'In ernst en luim sprak hij over de zedelijke en stoffelijke voordeelen van den Bond' Op vraag van Theofiel Christiaen die het secretariaat waarnam, aanvaardde toenmalig schepen en latere burgemeester Jozef Buyssens het voorzitterschap. Eerwaarde Heer Jozef Depoorter was de eerste proost van de vereniging.

De eerste algemene vergadering ging vijf maanden later door op 24 november. Eerst werden 'eenige schoone prijzen uitgeloofd' Er waren toespraken van de voorzitter, de gewestelijke afgevaardigden de heer de Coussemaeker en Aimé Becelaere uit Torhout. Zij prezen de snelle groei van de plaatselijke afdeling. Het lidgeld bedroeg 100 frank. De proost had het over de oprichting van een afdeling voor volksontwikkeling in de schoot van de Bond. Tussen de verschillende toespraken door speelden jongeren van de plaatselijke fanfare enige muziekstukjes. De vergadering ging welgezind en opgeruimd uiteen na nog 'eenige prijzen uitgeloofd te hebben'.

Bij gebrek aan archief weten we heel weinig over de eerste 50 jaar van het bestaan van onze vereniging. Om lid te kunnen worden, moest je wel minstens vier kinderen hebben. Pas in 1955 werd het minimum aantal kinderen om lid te worden op drie gebracht. In die periode ging de aandacht vooral naar de materiële noden van de grote gezinnen. In de moeilijke oorlogsjaren werden ook levensmiddelen zoals pudding tegen goedkope prijs aangeboden. De jaarvergadering met 'ernst en luim' was een traditie: een spreker kwam een spreekbeurt geven, daarna volgde wat ontspanning, een koffietafel en de niet weg te denken tombola. In 1946 wordt burgemeester Jozef Buyssens opgevolgd door William Jansseune en Theofiel Christiaen laat zich vervangen als secretaris door zijn zoon Aloïs.

In augustus 1922 was de reductie voor grote gezinnen op het openbaar vervoer ingevoerd, maar vanaf 1940 zorgde de Bond zelf voor de verminderingskaarten voor zijn leden. Het betekende elk jaar opnieuw een serieuze klus voor het Bondsbestuur om alle reductiekaarten voorzien van een pasfotootje tijdig bij de aanvragers te krijgen.

Bij de bestuursverkiezingen van 1954 telt het Ichtegemse bondsbestuur 11 leden, gekozen uit de diverse standen en wijken van de gemeente: voorzitter William Jansseune, gepensioneerde, secretaris Aloïs Christiaen, schilder en de bestuursleden Maurits Crevits, meubelmaker, Gaspar Nauwynck, landbouwer, Charles Rabaey, landbouwer, Louis Roels, timmerman, Achiel Saelens, landbouwer, Maurits Sioen, handelaar, Florent Maertens, smid, Hector Vanroose, werkman en Richard Casteleyn, onderwijzer. Van vrouwelijke bestuursleden geen sprake!

Na de bestuursverkiezingen van 1960 wordt onderwijzer 'meester' Richard Casteleyn nieuwe bondssecretaris. Godfried Vanhooren vult een nieuwe functie in, die van Jonge gezinnenverantwoordelijke. In 1961 voert de Bond der Kroostrijke Gezinnen een naamsverandering door: voortaan heet het Bond van Grote en van Jonge gezinnen. In september 1963 neemt gemeentesecretaris Leon De Poortere de fakkel over van William Janseune en haalt proost Paul Depondt de kersverse koster Antoine Blomme binnen als secretaris.
De St.-Maartenstraditie wordt levendig gehouden: de lieve Sint bezoekt met zwarte Piet rond 11 november elk bondsgezin met kinderen en brengt er lekkers mee! Bij stoeten ter gelegenheid van de inhaling van een nieuwe pastoor of burgemeester is de Bond steevast van de partij met een wagen waarop een kroostrijk gezin 'rond den heerd' plaatsneemt. De ledenvergadering met spreekbeurt, koffietafel en tombola is jaarlijkse traditie!

Tegen het eind van de jaren '70 raakte de bond in Ichtegem wat in ademnood. Onder impuls van toenmalig provinciaal bondspropagandist Jan Vandenbussche en gewestvoorzitter Georges Pollentier, die zijn oud-leerlingen Willy Mattheus en Willy Hosten aansprak tijdens het eindejaarsfeest van het St.-Jozefsinstituut in Torhout en ook Marc Blomme, zoon van de bondsvoorzitter van Handzame, werd met goedkeuring van ontslagnemend voorzitter Leon De Poortere een eerste bijeenkomst belegd op 26 september 1978 in café De Somme. Een nieuwe bestuursploeg werd gevormd Op de eerste bestuursvergadering van de vernieuwde bestuursploeg in de Somme op 16 oktober 1978 werden de taken verdeeld: voorzitter Willy Hosten, secretaris Marc Blomme, verantwoordelijke verbuikersclub: Robert Blomme, verantwoordelijken gezinszegels Claudine en Willy Mattheus-David, verantwoordelijke kinderoppasdienst: dr. Marc en Mieke Geeraert en de bestuursleden Antoine Blomme, die ontslag nam als secretaris met 15 jaar dienst, Florent Maertens en Marcel Carbonez.E.H. Paul Depondt werd de laatste proost. Het vernieuwde bestuur koos resoluut voor pluralisme, echter met een warme sympathie voor alle plaatselijke verenigingen, niet in het minst de parochiale.

Naast de bestaande diensten gezinszegels en reductiekaarten openbaar vervoer wordt onmiddellijk een kinderoppasdienst opgericht. Op 25 oktober '78 gaat ook de verbruikersclub van start met als eerste spreekster Moniek Verhasselt, nationaal coördinator Consumentenwerking. Voortaan worden er zitdagen georganiseerd waarop de spoorkaarten kunnen aangevraagd worden. De Ichtegemse bondsafdeling telt op dat ogenblik 145 leden-gezinnen en de lidmaatschapsbijdrage bedraagt 400 frank. Het nieuwe werkjaar 1979 'Jaar van het Kind' wordt het jaar van de waarheid. Fons Oerlemans, de bekende vlottenvaarder, is de blikvanger op de jaarlijkse ledenvergadering met zijn reisreportage 'Per vlot naar Trinidad'

De bestuursploeg wordt met acht nieuwe bestuursleden verrijkt, waaronder twee sportverantwoordelijken Paul Spriet en Rik Goethals die een sportclub met een wekelijks sportuurtje inrichten. Een gezonde geest in een gezond lichaam! De jonge gezinnenverantwoordelijken Luc en Magda Proot-De Meyer sluiten alle jonge gezinnen met een geboorte gratis aan bij de Bond en bezorgen hen een geboortegeschenk. Het bestuur kiest voor een wijkwerking om de service aan de leden te optimaliseren: Robert Vermeulen, Anna Pollet-Verstraete, Agnes Neyens-Christiaen, Luc Breackevelt vullen de ploeg aan als wijkverantwoordelijke. Het plaatselijke bondsbestuur is niet langer een mannenclub, de eerste vrouwen doen hun intrede en er wordt gestreefd naar een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen binnen het bestuur.

Ter gelegenheid van het 'Jaar van het Kind' worden een aantal kinderinitiatieven genomen: tekenwedstrijd, ballonnenwedstrijd en de start van de Jefikinderfilmclub op woensdag 17 november '79 met 'Het meisje op de bezem'! De St.-Maartenstraditie wordt nieuw leven in geblazen met een stoet, een kinderfeest en het bezoek van Sint en Piet thuis bij de bondsgezinnen die hen uitnodigen. Zo'n 300 kinderen wonen dit feest bij! De afdeling ondersteunt ook de bondseis: 'één legerdienst per gezin en maximum zes maanden legerdienst'!

In 1980 wordt, ten onrechte zo blijkt achteraf, op 24 februari het 50-jarig bestaan van de afdeling gevierd, de stichtingsdatum was op dat moment nog niet gevonden. Willy Mattheus vervangt Marc Blomme als secretaris. Anna Pollet-Verstraete wordt coördinator gezinszegels. Onder impuls van dr. Geeraert gaat een 5-daagse antirookcampagne door met 80 deelnemers. Aanvankelijk doven velen hun laatste sigaret, later bezwijken velen onder de verleiding… We ijveren voor een gemeentelijk Robinsonspeelplein zoals Koekelare er een heeft. Een gezinsnatuurwandeling onder leiding van natuurgids Marcel Gevaert lokt 112 deelnemers. Vanaf nu worden de toekomstige dienstplichtigen jaarlijks degelijk geïnformeerd door cdt. Mallet van de Sociale Dienst van het leger. We overschrijden de kaap van de 200 leden-gezinnen.Ook het bestuur breidt verder uit.

In het volgende decennium 1980 - 1990 groeit onze afdeling uit tot de grootste vereniging van Ichtegem met ruim 500 leden gezinnen. Zowel de diensten, de gezinspolitieke actie, als de ledenactiviteiten groeien aan. Je kunt geen enkele activiteit bedenken of we hebben het minstens geprobeerd en de succesnummers worden verder uitgebouwd altijd met de bedoeling de leden 'waar voor hun geld' te geven.

In 1981 wordt 'Natador', de zwemclub van de Bond, boven de vont gehouden. Natador wordt de voorloper van de vele reeksen watergewenning, kleuterzwemmen, zwemlessen beginners en gevorderden voor kinderen en volwassenen, in 1985 opgestart, en die tot op vandaag op heel wat belangstelling mogen rekenen. Zonder overdrijven mogen we stellen dat de Bond Ichtegem leerde zwemmen!

In 1980 zorgt sportverantwoordelijke Paul Spriet voor een eerste editie van de jaarlijkse Fietszoektocht, die met een prijsuitdeling en een lekkere barbecue wordt afgesloten. Onze afdeling ontvangt uit handen van gewestvoorzitter Georges Pollentier de 'blauwe wimpel' als meest actieve afdeling van het Gewest Houtland. In 1981 gaat onder een ruime belangstelling een eerste van vijf Gezinsspelavonden door met koppels die elkaar in theoretische en praktische proeven bekampen voor de titel van 'Gezinskoppel van het jaar'. Marijke en Geert Bolle winnen drie van de vijf edities!

Een eerste bonnenboekje wordt samen met de afdeling Koekelare uitgegeven. De voorloper van het gewestelijk bonnenboekje dat ook vandaag nog aan Bondsleden. een fikse korting geeft op hun aankopen. Regelmatig wordt ook een cursus standaarddansen ingericht waarbij heel wat koppels stijlvol leren dansen. De St.-Maartensviering wordt uitgebreid met een eerste bietenstoet. Kinderen worden gevraagd op te stappen in de St.-Maartensstoet met een versierde uitgeholde biet waarin een kaarsje brandt. Hiermee wordt een oude traditie in ere hersteld.

In 1982 voert nationaal voorzitter Frans Van Mechelen het woord op onze ledenvergadering! Hij komt de vernieuwde, jonge bestuursploeg een riem onder het hart steken! In '83 wordt de ledenvergadering een avondfeest met etentje en dans. De formule slaat aan. Onze derde Fietszoektocht mag rekenen op niet minder dan 250 deelnemers. Lieve Muylle-Vancraeynest wordt de nieuwe coördinator van onze Kinderoppasdienst, een ondertussen niet meer te missen service aan onze jonge gezinnen en Lieve nog altijd op post! En voor het laatst kunnen Ichtegemnaren het kermisvuurwerk aanschouwen…

In '84 start onze Bejaardengezelschapsdienst. Het 300ste bondsgezin wordt tijdens het Bondsfeest gevierd. We verliezen ons oudste actieve bestuurslid Florent Maertens met 40 jaar dienst op 16 februari. Met z'n 32 gaan we op gezinsvakantie in het Oostenrijkse Stanzach. Een unieke belevenis! Via onze actie rijbewijs en het gemeentelijk Leerrijpark dat op ons initiatief wordt geopend, geven we jonge automobilisten een ruggensteuntje.

In '85 dringen we er bij het Gemeentebestuur op aan het speelplein aan de Sporthal verder uit te bouwen. Bondsfeest, Spelavond, Fietszoektocht met bbq, danscursus, natuurwandeling met Marcel Gevaert zijn ondertussen klassiekers geworden. In '86 vieren we ons 350ste Bondsgezin. Voor het eerst en tot op vandaag gaan we paaseieren rapen in het kasteeldomein Rosendahl, de eerste uitgave mag 110 kinderen verwelkomen! Nieuwe initiatieven zien het daglicht: ballet, aperitiefconcert, jeugdatelier. Een Fietstocht vervangt de jaarlijkse fietszoektocht.

Met de oktoberkermis wordt de eerste kunsttentoonstelling georganiseerd waarbij de Bond jonge kunstenaars een forum biedt om hun werk te tonen en meteen de zieltogende dorpskermis probeert wat nieuw bloed in te pompen… Nog met die kermis gaat de eerste Gezinswandel- en joggingtocht door. Ter plekke ijveren we voor de omvorming van de oude spoorwegzate als fietsroute, de aankoop van het domein Dekeyser als groene long in het centrum van de gemeente en nationaal voor veiliger schoolroutes. In '87 worden de 'Bondgenoten' onze minivoetbalploeg opgericht, zeven man geven de eerste aftrap.
Zondag 5 juni 1988 betekent feest in het dorp: we vieren 60 jaar Bond in Ichtegem. Voor het eerst beschikken we over een speciaal ontworpen bondsvlag die onze vaandrig Guido Borra laat wapperen bij vreugde en verdriet. Al onze kind- en gezinsvriendelijke wensen worden in een memorandum gegoten en aan het Gemeentebestuur overhandigd.

We halen de 415 leden-gezinnen in '89 en onze Grootoudersdansclub 'Gouden Aren' gaat van start met 117 leden. Het eerste Ichtegems Jaarboek, boordevol persknipsels over het voorbije jaar in eigen gemeente, rolt van de pers. In 1990 krijgen alle leden voor het eerst een gewestelijke bonnenboek en trekken we voor het eerst op een donkere avond in oktober op dropping, hiervoor tekent nog altijd onze pater familias - 40 jaar bestuurslid - Antoine Blomme. Nog binnen de Grootoudersactie wordt de Bondsfietsclub opgericht die elke woensdagnamiddag in het fietsseizoen een deskundig voorbereide en begeleide fietstocht organiseert. Wijlen Julien en Clara Vanthournout leiden zowel de dansclub als de fietsclub in goede banen.

Tijdens het laatste decennium van vorige eeuw 1991 - 2000 wordt een heus avontuurlijk speelplein gerealiseerd op het sportcentrum. Op ons aandringen gaat voor het eerst in de Ichtegemse geschiedenis een hoorzitting door rond de plannen met huis Dekeyser. En we winnen de Westweter via de quiz van radio twee dankzij enkele bollebozen die elke middag van de week de koppen bij elkaar steken. We halen de magische '500' leden-gezinnen! Weliswaar dankzij het succes van Gouden Aren.

Jonge ouders worden voor het eerst gevierd met hun jongste spruiten tijdens onze Lichtmisviering in '92. We springen op de kar van de Koning Boudewijnstichting en staan in voor de organisatie van ROEFEL, dag van het Kind op de laatste zaterdag van juni. De 7de Bondsjogging telt 480 deelnemers! Meisjes en dames leren zichzelf verdedigen en info-militie wordt afgevoerd omdat de legerdienst afgeschaft wordt. We ijveren voor veilige voetpaden. In 1993 bereiken we een absoluut maximum ledenaantal: 535 leden-gezinnen ! Ons secretariaat wordt opgesplitst: Willy Mattheus behoudt de ledenadministratie, Frank Despiegelaere neemt het activiteitensecretariaat waar. Patrick Verplancke komt via de Bondgenoten onze Gezinssportactiviteiten coördineren en verder uitbouwen. Tamara en Tamira, twee plaatselijke zusjes, piano-virtuosen, krijgen een forum en een ruime belangstelling dankzij de Bond. We laten onze kleuters turnen. Louis de Lentdecker krijgen we in '96 uiteindelijk in Ichtegem voor een vurige vertelavond uit het leven gegrepen.

In 1997 kunnen onze leden terecht op onze eerste Tweedehandsbeurs en beschikken we over een eigen (houten) ooievaar om een gezinsuitbreiding bij leden wat op te fleuren… Na ruim 19 jaar inzet voor de Bond nemen we afscheid van onze ledensecretaris Willy Mattheus en zijn ega Claudine. Willy wordt vervangen door Luc Lidou. Patrick Bogaert neemt de dienst spoorkaarten over en de bezorging van ons tijdschrift Echo bij de wijkverantwoordelijken. Ondertussen wordt onze waaier gezinssporten met conditietraining verrijkt.
In 1998 ziet onze petanqueclub 'Petanic' het levenslicht onder leiding van André Ligneel. BOVO, onze recreatieve volleybalclub, vult het gezinssportaanbod aan. Voor de tiende keer gaat een Fietsfeest door waarop alle trouwe fietsers van de Bondsfietsclub worden gehuldigd en de goeie Sint wordt ter gelegenheid van zijn 20ste bezoek op uitnodiging van de Bond plechtig op het gemeentehuis ontvangen!

Willem Vermandere ontroert en amuseert een nokvol cultureel centrum De Ster in februari '99. Voor het eerst kunnen attente vaders dankzij onze jonge gezinnenactie hun vrouw verwennen met een moederdagontbijt en wordt in november een geboortebos aangeplant. We trekken voor de 10de keer op dropping. De eeuw wordt afgesloten met een eerste Kerstbomenverbranding op de hoeve Claeys. De tentoonstelling staat in het teken van plaatselijk beeldhouwer Josué Dupon die in de vorige eeuw in Antwerpen furore maakte als beeldhouwer van dieren en ontwerper van medaillons. Naar aanleiding van de verkiezingen wordt in samenspraak met de voorzitters en secretarissen van Bekegem en Eernegem voor het eerst een gemeenschappelijk memorandum aan de politieke partijen overgemaakt.

De 21ste eeuw wordt ingeluid met een driekoningenverkiezing ter gelegenheid van de Kerstbomenverbranding. In 2002 gaan een eerste vertelavond door over hekserij en een heel smakelijk en druk bijgewoond modelontbijt op Moederdag.

Vandaag 30 mei 2003 vieren we 75 jaar Gezinsbond in Ichtegem. We blikken dankbaar terug op de vele activiteiten en diensten die we onze leden konden aanbieden dankzij een schare bestuursleden die zich als vrijwilliger ten dienste stelden, de fakkel brandend hielden en doorgaven. Wat we opgebouwd hebben is niet het werk van enkele dagen en enkele mensen, maar van 75 jaar samenwerking in goeie en kwade dagen met een heel team.

Vandaag tellen we 518 leden-gezinnen en een 30-koppig bestuursteam bestaande uit 12 vrouwen en 18 mannen. De service aan de leden wordt verzorgd door Patrick Bogaert die zorgt voor spoor- en gsm-reductiekaarten, Lysianne Sabbe verwent onze jonge gezinnen, Ann Blomme coördineert de Gezinsspaarkaarten, Lieve Vancraeynest helpt gezinnen aan een betrouwbare kinderoppas of bejaardengezelschap, Cindy Lemaire heeft de handen vol met onze Tweedehandsbeurzen.

Elk jaar wordt een rijke waaier aan activiteiten aangeboden dankzij: André Ligneel van onze petanqueclub Petanic, Roger Dewulf coördinator van onze Bondsfietsclub, Martien Prinzie tekent voor de Crefikinderfilmclub, Hilde Vandekerkhof en Heidi Lingier weten maandelijks heel wat leden te lokken naar hun Verbruikersactiviteiten.. Daarnaast leidden Patrick Verplancke bijgestaan door Johan Viaene de vele Gezinssportactiviteiten in goeie banen: zwemclub, volleybalclub BOVO, minivoetbal 'De Bondgenoten', conditietraining, … Guido Borra vertegenwoordigt de Bond als vaandrig met onze bondsvlag in goeie en kwaaie momenten.

Niet minder dan 13 bestuursleden zorgen voor de regelmatige communicatie met de leden: Heidi Lingier, Raf Muylle, Bert Thomas, Antoine Blomme, Lena Borra, Karien Dejonghe, Freddy Deschrijver, Yves Maertens, Hilde Osteux, André Vanden Bussche, Nicole Vergote, Robert Vermeulen en Anna Verstraete. Zij bezorgen het Bondstijdschrift Echo aan huis en vormen het aanspreekpunt in hun buurt.

Het dagelijks bestuur van onze afdeling wordt gevormd door activiteitensecretaris Frank Despiegelaere, ledensecretaris Luc Lidou, penningmeester Wilfried Dewanckele, adjunct-voorzitter Toon Calus en voorzitter Willy Hosten.

Het bondsbestuur verleende de eretitel aan ere-secretaris Willy Mattheus en de ere-bestuursleden Claudine David en Robert Blomme omwille van hun bijzonder grote verdienste voor de plaatselijke bondswerking.

Tenslotte vermelden we nog dat de gezinspolitieke actie en de contacten met het Gemeentebestuur bijzonder goed verlopen gezien niet minder dan drie bestuursleden ook gemeenteraadslid zijn: Raf Muylle, Toon Calus en Willy Hosten en ons bestuurslid Lena Borra de echtgenote is van schepen Carlos Vierstraete. Wellicht een unicum: een bondsbestuur dat zoveel raadsleden telt !?

En zo is het plaatje volledig: activiteiten, diensten en gezinspolitieke actie! We hopen verder op een goeie samenwerking, veel creatieve ideeën, veel trouwe en nieuwe leden, , een toffe bestuursploeg die de handen in elkaar slaat als het lastig wordt, veel deugd aan onze vrijwillige inzet ….

Dat de Bond in Ichtegem verder mag groeien en bloeien! Leve de Bond, Leve Ichtegem !

Lijst bestuurleden door de jaren heen...

Willy Hosten
30 mei 2003

 

                 
Terug